Super Junior – Mocha

13268650871867984017_574_0

=Medium paper cup=

[Oneshot][KyuMin][K] Phép thử, không gian mẫu và biến cố

Advertisements