[Doujinshi][Marvel][CivilWar][B] How to solve Civil War in Corgi way

Artist: Kairuru

Vietnamese translator: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Characters: Bucky Barnes (Winter Soldier – Raccoon), Tony Stark (Iron Man – Corgi), Steve Rogers (Captain America)

Rating: B – trẻ em cỡ nào cũng đọc được

Note: Bản dịch đã có sự đồng ý của artist. Có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm và góp ý để mình sửa đổi.

Original version: http://kairuru-art.tumblr.com/post/147368892551/how-to-solve-civil-war-in-corgi-way-they-are-such

DO NOT TAKE OUT

——————————————————————————————————— Continue reading “[Doujinshi][Marvel][CivilWar][B] How to solve Civil War in Corgi way”

[Doujinshi][Marvel][Stony][K] One more donut, please!!!

Artist: Kairuru

Vietnamese translator: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Characters: Steve Rogers (Captain America), Tony Stark (Iron Man)

Rating: K

Note: Bản dịch đã có sự đồng ý của artist. Có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm và góp ý để mình sửa đổi.

Original: http://kairuru-art.tumblr.com/post/146840398201/one-jumbo-donut-please-stony-x-zootopia-thanks

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————

Continue reading “[Doujinshi][Marvel][Stony][K] One more donut, please!!!”

[Doujinshi][Marvel][Stony][K] Civil Cats&Dogs War

Artist: esmidsm

Vietnamese translator: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Characters: Steve Rogers (Captain America), Tony Stark (Iron Man)

Rating: K

Note: Bản dịch đã có sự đồng ý của artist. Có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm và góp ý để mình sửa đổi.

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————-

Continue reading “[Doujinshi][Marvel][Stony][K] Civil Cats&Dogs War”

[Doujinshi][Marvel][Spideypool][K+] Uncanny Avengers

Artist: Yatta_Yatta

Vietnamese translator: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Characters: Wade Wilson (Deadpool), Peter Parker (Spidey aka Spider-man), Steve Rogers (Captain America)

Rating: K+

Note: Bản dịch đã có sự đồng ý của artist. Có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm và góp ý để mình sửa đổi.

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————

Continue reading “[Doujinshi][Marvel][Spideypool][K+] Uncanny Avengers”

[Doujinshi][Marvel][Stony][T] Stony’s Collection (2)

Artist: smilyimp

Vietnamese translator: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Characters: Tony Stark (Iron Man), Steve Rogers (Captain America)

Rating: T

Note: Bản dịch đã có sự đồng ý của artist. Có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm và góp ý để mình sửa đổi.

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————

Continue reading “[Doujinshi][Marvel][Stony][T] Stony’s Collection (2)”

[Doujinshi][Marvel][Stony][T] Stony’s Collection (1)

Artist: smilyimp

Vietnamese translator: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Characters: Tony Stark (Iron Man), Steve Rogers (Captain America)

Rating: T

Note: Bản dịch đã có sự đồng ý của artist. Có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm và góp ý để mình sửa đổi.

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————

Continue reading “[Doujinshi][Marvel][Stony][T] Stony’s Collection (1)”

[Doujinshi][Marvel][Stony][K+] He’s taken

Artist: a16yearsold

Vietnamese translator: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Characters: Steve Rogers (Captain America), Tony Stark (Iron Man)

Rating: K+

Note: Bản dịch đã có sự đồng ý của artist. Tên do người dịch tự đặt vì bản gốc không có tên. Có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm và góp ý để mình sửa đổi.

Tặng chị Kui Han ❤

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————

Continue reading “[Doujinshi][Marvel][Stony][K+] He’s taken”

[Doujinshi][Marvel][Stony_Thorki][B] Baby Avengers

Artist: 0yongyong0

Vietnamese translator: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Characters: baby Steve Rogers (Captain America), baby Tony Stark (Iron Man), baby Thor, baby Loki

Rating: K+

Note: Bản dịch chưa có sự đồng ý của artist, vui lòng không mang ra ngoài. Tên do người dịch tự đặt vì bản gốc không có tên. Có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm và góp ý để mình sửa đổi.

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————

Continue reading “[Doujinshi][Marvel][Stony_Thorki][B] Baby Avengers”

[Doujinshi][Marvel][Stucky][K] 21st Century Adventure Time With Cap & Bucky

Artist: renkaz (Deviantart)

Vietnamese translator: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Characters: Bucky Barnes (Winter Soldier), Steve Rogers (Captain America), Tony Stark (Iron Man), Natasha Romanoff (Black Widow)

Rating: K

Note: Bản dịch đã có sự đồng ý của artist. Có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm và góp ý để mình sửa đổi.

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————

Continue reading “[Doujinshi][Marvel][Stucky][K] 21st Century Adventure Time With Cap & Bucky”

[Doujinshi][Marvel][K] The Avengers and The Winter Soldier #6-11

Artist: mikaeriksenweiseth (Deviantart)

Vietnamese translator: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Characters: Bucky Barnes (Winter Soldier), Steve Rogers (Captain America), Loki, Rocket Raccoon and Groot “the baby” (Guardians of the Galaxy), Ronan

Rating: K

Note: Bản dịch đã có sự đồng ý của artist. Có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm và góp ý để mình sửa đổi.

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————

Continue reading “[Doujinshi][Marvel][K] The Avengers and The Winter Soldier #6-11”