[Doujinshi][Marvel][Spideypool][K+] Spider-man’s new costume

Artist: Yatta_Yatta

Vietnamese translator: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Characters: Wade Wilson (Deadpool), Peter Parker (Spidey aka Spider-man)

Rating: K+

Note: Bản dịch đã có sự đồng ý của artist. Có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm và góp ý để mình sửa đổi.

DO NOT TAKE OUT

——————————————————————————————————— Continue reading “[Doujinshi][Marvel][Spideypool][K+] Spider-man’s new costume”

Advertisements

[Doujinshi][Marvel][Spideypool][K+] Spider-man/Deadpool

Artist: Yatta_Yatta

Vietnamese translator: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Characters: Wade Wilson (Deadpool), Peter Parker (Spidey aka Spider-man)

Rating: K+

Note: Bản dịch đã có sự đồng ý của artist. Có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm và góp ý để mình sửa đổi.

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————

Continue reading “[Doujinshi][Marvel][Spideypool][K+] Spider-man/Deadpool”

[Doujinshi][Marvel][Spideypool][K+] Marvel Heroes 2015 #2

Artist: Yatta_Yatta

Vietnamese translator: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Characters: Wade Wilson (Deadpool), Peter Parker (Spidey aka Spider-man), Wolverine

Rating: K+

Note: Bản dịch đã có sự đồng ý của artist. Có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm và góp ý để mình sửa đổi.

DO NOT TAKE OUT

——————————————————————————————————— Continue reading “[Doujinshi][Marvel][Spideypool][K+] Marvel Heroes 2015 #2”

[Doujinshi][Marvel][Spideypool][K+] Marvel Heroes 2015 #1

Artist: Yatta_Yatta

Vietnamese translator: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Characters: Wade Wilson (Deadpool), Peter Parker (Spidey aka Spider-man), Wolverine

Rating: K+

Note: Bản dịch đã có sự đồng ý của artist. Có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm và góp ý để mình sửa đổi.

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————

Continue reading “[Doujinshi][Marvel][Spideypool][K+] Marvel Heroes 2015 #1”

[Doujinshi][Marvel][Spideypool][K+] Venompool

Artist: Yatta_Yatta

Vietnamese translator: Han Yi aka Rainy Nguyễn

Characters: Wade Wilson (Deadpool), Peter Parker (Spidey aka Spider-man), Eddie (Venom)

Rating: K+

Note: Bản dịch đã có sự đồng ý của artist. Có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm và góp ý để mình sửa đổi.

DO NOT TAKE OUT

———————————————————————————————————

Continue reading “[Doujinshi][Marvel][Spideypool][K+] Venompool”